Chirurgia pomostowania tętnic wieńcowych u pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną czesc 4

Aby ocenić solidność wyników log-rank przy przekraczaniu funkcji hazardu, przeprowadzono również analizy post hoc bez założenia o stałym względnym ryzyku.16,17 Aby ocenić wpływ wczesnych zwrotów między grupami terapeutycznymi (w ciągu pierwszego roku), przeprowadzono także analizy wtórne as-traktowane i per-protokół. Porównano traktowane traktowanie za pomocą modelu Coxa, w którym włączono CABG jako współzmienną zależną od czasu.
Ostateczna ocena kliniczna dla pacjentów, którzy przeżyli, została przeprowadzona w okresie 6 miesięcy przed 30 listopada 2015 r., Co stanowiło graniczną datę przedłużonego okresu obserwacji. Pacjenci, którzy dostarczyli dokumentację odmawiającą dalszego uczestnictwa w jakimkolwiek punkcie, zostali sklasyfikowani jako wycofani, podczas gdy pacjenci, których ostatni kontakt miał miejsce przed czerwca 2015 r., Zostali sklasyfikowani jako zagubieni w wyniku obserwacji.
Przez cały przedłużony okres obserwacji co roku spotykała się niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo wyznaczona przez Narodowy Instytut Krążenia, Płuc i Krwi w celu dokonania przeglądu postępów w badaniu, zapewnienia bezpieczeństwa uczestników oraz oceny ogólnej integralności dane uzupełniające. Formalne analizy okresowej skuteczności nie były planowane podczas przedłużonego okresu obserwacji. Do ostatecznej analizy uznawano wartość P równą 0,05 lub mniej za wskazującą istotność statystyczną. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.3 lub wyższa (SAS Institute). Ostateczny plan analizy statystycznej został zatwierdzony przez próbny komitet wykonawczy przed blokadą bazy danych (patrz Dodatek Uzupełniający).
Wyniki
Badana populacja
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów w punkcie wyjściowym. Pomiędzy 24 lipca 2002 r. A 5 maja 2007 r. Losowo przydzielono 1212 pacjentów w 99 ośrodkach w 22 krajach do grupy CABG (610 pacjentów) lub terapii medycznej ( 602 pacjentów) (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Charakterystyka pacjentów w punkcie wyjściowym, w tym funkcja komorowa i anatomia wieńcowa, była podobna w obu grupach (Tabela i Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym).
Procedury
Spośród 610 pacjentów losowo przydzielonych do grupy CABG 555 (91,0%) przeszło CABG przed zakończeniem badania; mediana czasu od randomizacji do CABG wynosiła 10 dni (zakres międzykwartylowy, 5 do 16), a maksymalna wynosiła 177 dni. Wśród pacjentów losowo przydzielonych do grupy CABG i poddanych CABG, 505 (91,0%) otrzymało co najmniej jeden przewód tętniczy, a 473 z 553 pacjentów, dla których dostępne były dane (85,5%), otrzymało jeden lub więcej przewodów żylnych. Wcześniej opublikowano dodatkowe szczegóły procedur chirurgicznych.18
Spośród 602 pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do grupy leczenia medycznego, 119 (19,8%) miało CABG wykonanych w dowolnym czasie przed zakończeniem długoterminowej obserwacji; 66 pacjentów (11,0%) przeszło CABG w ciągu pierwszego roku obserwacji. Mediana czasu do CABG wynosiła 6,9 miesiąca (odległość międzykwartylowa, 1,2 do 33,6). Wcześniejsze opublikowanie wskazań do podziału pomiędzy grupami leczonymi zostało opublikowane wcześniej19
Częstotliwość stosowania leków ukierunkowanych na wytyczne była wysoka w punkcie wyjściowym i podczas całego okresu badania
[przypisy: kovmed, przychodnia batorego nowy sącz, kardiomiopatia niedokrwienna ]