Cryoballoon lub ablacja częstotliwości radiowej w napadowym migotaniu przedsionków

Aktualne wytyczne zalecają izolację żył płucnych za pomocą ablacji cewnika jako leczenia napadowego migotania przedsionków opornego na leki. Najczęstszą metodą jest ablacja z wykorzystaniem częstotliwości radiowych, a druga najczęściej stosowana technologia to ablacja. Metody
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, randomizowane badanie, aby ustalić, czy ablacja krioblaobowa nie ustępuje ablacji częstotliwości radiowej u objawowych pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków opornym na leczenie. Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności w analizie czasu do wystąpienia była pierwsza udokumentowana niepowodzenie kliniczne (nawrót migotania przedsionków, wystąpienie trzepotania przedsionków lub częstoskurcz przedsionkowy, stosowanie leków antyarytmicznych lub powtórna ablacja) po 90-dniowym okresie po ablacja indeksu. Margines nieinferatywności został określony jako współczynnik ryzyka 1,43. Pierwszorzędowym punktem końcowym bezpieczeństwa było połączenie śmierci, zdarzeń naczyniowo-mózgowych lub poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem.
Wyniki
W sumie 762 pacjentów poddano randomizacji (378 przypisano do aberracji krioblastów i 384 przydzielono do ablacji częstotliwością radiową). Średni czas obserwacji wynosił 1,5 roku. Pierwszorzędowy punkt końcowy skuteczności wystąpił u 138 pacjentów w grupie otrzymującej kriobalon, a u 143 w grupie o częstotliwościach radiowych (roczne wskaźniki częstości występowania Kaplana-Meiera, odpowiednio 34,6% i 35,9%, współczynnik ryzyka 0,96, 95% przedział ufności [CI ], 0,76 do 1,22, P <0,001 dla nie gorszej jakości). Pierwotny punkt końcowy dotyczący bezpieczeństwa wystąpił u 40 pacjentów w grupie otrzymującej kriobalon i u 51 pacjentów z grupy częstotliwości radiowej (roczne szacunki częstości występowania Kaplana-Meiera, odpowiednio 10,2% i 12,8%, współczynnik ryzyka 0,78, 95% CI, 0,52 do 1,18; P = 0,24).
Wnioski
W tym randomizowanym badaniu ablacja z użyciem krioalkonu była nie niższa niż ablacja z częstotliwością radiową w odniesieniu do skuteczności leczenia pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków opornym na leki i nie było istotnej różnicy między tymi dwoma metodami w odniesieniu do ogólnego bezpieczeństwa. (Finansowane przez Medtronic, FIRE I ICE ClinicalTrials.gov numer, NCT01490814.)
Wprowadzenie
SZYBKIE PODEJŚCIE
Trial FIRE I ICE
02:07
Rycina 1. Rycina 1. Metody ablacji cewnika. Panel A pokazuje system krioblastonowy, jednoetapowe podejście, w którym balon dostarcza ujemne temperatury do antra płucno-żylnego. Panel B pokazuje system ablacji cewnika częstotliwości radiowej, który wykorzystuje transfer energii cieplnej do tkanki i zapewnia serię połączonych uszkodzeń punkt po punkcie z pomocą trójwymiarowego systemu nawigacyjnego.
Zgodnie z oświadczeniem konsensusu ekspertów z 2012 r. Cewnikowa ablacja napadowego migotania przedsionków opornego na leki jest wskaźnikiem klasy A poziomu A, i izolacja żył płucnych jest podejściem standardowym.1-3 Dwie najczęściej stosowane technologie ablacji w żyle płucnej izolacja różni się od źródła energii i sposobu aplikacji. Najpopularniejszą metodą jest zastosowanie prądu o częstotliwości radiowej stosowanego w trybie punkt po punkcie, który prowadzi do nekrozy komórkowej przez ogrzewanie tkanki; inną metodą jest zastosowanie energii kriogenicznej stosowanej z balonem w trybie jednoetapowym, co prowadzi do martwicy przez zamrożenie (rysunek 1)
[więcej w: kardiomiopatia niedokrwienna, teona allegro, wysypka bostońska u dorosłych ]