D2 Limfadenektomia samodzielnie lub z parodontycznym rozcięciem węzłów chłonnych żołądka ad

W 2006 r. Randomizowane badanie na Tajwanie wykazało znaczącą korzyść z całkowitego przeżycia w przypadku procedury D2 lub D3 w porównaniu z rozszczepieniem D1, bez wzrostu śmiertelności operacyjnej.11 Badania te wskazują, że odpowiednia lokalna kontrola jest niezbędna w leczeniu raka żołądka. . Stąd standardem opieki nad leczniczym rakiem żołądka we wschodniej Azji i Stanach Zjednoczonych jest gastrektomia z limfadenektomią D2 i bez pooperacyjnej chemioradioterapii lub gastrektomii D0 lub D1 z pooperacyjną radiochemioterapią.12-14 Gdy guz żołądkowy zaatakuje podserusę (stadium T2b), błonę surowiczą (stadium T3) lub struktury sąsiednie (stadium T4), przerzuty mogą rozprzestrzenić się na węzły chłonne para-aortalne, które nazywane są węzłami N3 zgodnie z Japońską Klasyfikacją Rak żołądka, drugie wydanie angielskie, 15 i węzły M1 zgodnie z klasyfikacją TNM (International Union Against Cancer, UICC) 16. W zaawansowanym raku żołądka częstość występowania przerzutów mikroskopowych w regionie para-aorty wynosi 10 do 30% .17-19 Ponieważ pięcioletnia ogólna przeżywalność pacjentów z przerzutami w węzłach chłonnych para-aortalnych może wynosić nawet 20% po systematycznym cięciu, w Japonii w latach 80. XX w. wykonano 20 rozległych operacji na etapie T2b, T3 i nowotwory żołądka T4. Jednakże, zgodnie z naszą wiedzą, nigdy nie było dużego prospektywnego badania, które pozwoliłoby ustalić, czy wycięcie węzłów chłonnych para-aortalnych (PAND) dla raka żołądka ma przewagę w zakresie przeżycia. Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki wieloinstytucjonalnego, randomizowanego, kontrolowanego badania przeprowadzonego przez Japan Clinical Oncology Group (JCOG9501), które zostało przeprowadzone w celu ustalenia, czy dodanie systematycznej PAND do standardowej resekcji żołądka z limfadenektomią D2 poprawia przeżycie wśród pacjentów z leczoną gastrycznie nowotwór. Analiza okresowa nie wykazała różnic między tymi dwiema procedurami w zakresie częstości występowania krótkotrwałych poważnych powikłań lub śmierci wewnątrzszpitalnej.21
Metody
Wybieralność
W tej próbie zapisaliśmy pacjentów, którzy byli młodsi niż 75 lat i którzy mieli potwierdzony histologicznie gruczolakorak żołądka, który uznano za potencjalnie uleczalny. Dodatkowymi kryteriami kwalifikującymi, określonymi na podstawie wyników śródoperacyjnych, była obecność stadium T2b, T3 lub T4, brak przerzutów do węzłów para-aortalnych oraz ujemne wyniki badań cytologicznych w płynie z płukania otrzewnowego. Rozpoznanie przerzutów przez badanie zamrożonych odcinków węzłów para-aortalnych było niedozwolone, ponieważ pobieranie próbek z węzłów wymagałoby rozbioru. Protokół badania został zatwierdzony przez komitet przeglądowy protokołu JCOG oraz instytucjonalne rady recenzentów każdego z 24 uczestniczących szpitali. Zgodnie z polityką JCOG w 1995 r. (Roku, w którym rozpoczęto rejestrację) wszyscy pacjenci wyrazili pisemną zgodę przed poddaniem się randomizacji.
Randomizacja i zarządzanie danymi
Po potwierdzeniu kwalifikowalności pacjenta podczas zabiegu chirurg skontaktował się telefonicznie z Centrum Danych JCOG, aby otrzymać losowo wygenerowane przyporządkowanie pacjenta do standardowej limfadenektomii D2 lub limfadenektomii D2 plus PAND. Zadania zostały wykonane metodą minimalizacji zgodnie z klinicznym stadium T (T2b vs
[hasła pokrewne: limfadenektomia, teona allegro, wysypka bostońska u dorosłych ]