Dwuletnie wyniki leczenia chirurgicznego niedokrwiennego niedomykalności zastawki mitralnej ad 5

Największy stopień poprawy ogólnego wyniku ruchów ściennych nastąpił w pierwszym roku po operacji. Procentowa poprawa wyniku w zakresie regionalnego ruchu ściany dolnej w bocznej części pleców była większa u pacjentów, którzy byli wolni od umiarkowanej lub ciężkiej niedomykalności mitralnej po 2 latach niż u pacjentów z niedomykowaniem mitralnym (18,1 . 18,9% w porównaniu z 7,9 . 17,5%, P = 0,002). Śmierć, zdarzenia niepożądane i hospitalizacja
Ryc. 2. Ryc. 2. Częstość występowania zgonów i zdarzeń sercowo-naczyniowych. Wykryto wskaźniki zgonu i zespół głównych zdarzeń niepożądanych dotyczących serca i naczyń mózgowych (zdefiniowanych jako śmierć, udar, późniejsze operacje zastawki mitralnej, hospitalizacja z powodu niewydolności serca lub pogarszająca się klasa New York Heart Association) u pacjentów poddawanych zarówno pomostowaniu tętnic wieńcowych (CABG) lub CABG i naprawie zastawki mitralnej (MV). Znaczniki zaznaczają cenzorowanie danych.
Tabela 1. Tabela 1. Kliniczne punkty końcowe, poważne zdarzenia niepożądane i hospitalizacje. Wyniki kliniczne po roku zostały opisane wcześniej.1 W ciągu 2 lat nie zaobserwowaliśmy znaczących różnic w łącznej śmiertelności między dwiema grupami badawczymi, z 10,6% dla CABG w monoterapii i 10,0% w przypadku leczenia skojarzonego (współczynnik ryzyka w grupie złożonej, 0,90, przedział ufności 95% [CI], 0,45 do 1,83, P = 0,78) (wykres 2A). Po 2 latach nie było znaczącej różnicy między grupami w częstości występowania MACCE (współczynnik ryzyka, 0,89, 95% CI, 0,60 do 1,34, P = 0,58) (rysunek 2B) lub w którymkolwiek z jego zdarzeń składowych (tabela 1) .
Ponadto, nie było znaczących różnic w ogólnej częstości poważnych zdarzeń niepożądanych między grupą samą CABG i grupą złożoną z kombinacji (84,0 zdarzeń na 100 pacjento-lat w porównaniu do 92,0 zdarzeń na 100 pacjento-lat, p = 0,35). . W drugim roku obserwacji liczba poważnych zdarzeń niepożądanych zwiększyła się o 21,0% w grupie leczonej CABG i o 18,3% w grupie złożonej po roku. Wzrost ten był w dużej mierze związany z infekcjami i niewydolnością serca, ale wskaźniki nie różniły się istotnie w obu grupach. Po 2 latach wystąpiły 16,4 ciężkie przypadki niewydolności serca na 100 pacjento-lat w grupie leczonej CABG w porównaniu do 15,7 zdarzeń na 100 pacjento-lat w grupie złożonej (P = 0,84). Poważne neurologiczne zdarzenia niepożądane, w tym udar, przemijający napad niedokrwienny i encefalopatia metaboliczna, występowały częściej w grupie złożonej, niż w grupie leczonej CABG (14 zdarzeń w porównaniu do 4 zdarzeń, P = 0,02). Wszystkie zdarzenia neurologiczne wystąpiły w pierwszym roku pooperacyjnym, a połowa wszystkich udarów wystąpiła podczas hospitalizacji wskaźnika. U 75% pacjentów z udarem wynik na zmodyfikowanej skali Rankina wynosił 3 lub więcej, wskazując na co najmniej umiarkowaną niepełnosprawność; 63% pacjentów z udarem zmarło. Podobnie, występowała częstsza arytmie nadkomorowa w grupie z leczeniem skojarzonym niż w grupie leczonej CABG (24 zdarzenia w porównaniu z 11 zdarzeniami, P = 0,04), ale wszystkie takie zdarzenia wystąpiły w ciągu pierwszego roku.
Ogólne wskaźniki readmisji i readmisji sercowo-naczyniowej nie różniły się istotnie w obu badanych grupach. Najczęstsze przyczyny powracania do krążenia to niewydolność serca (53%) i umieszczenie wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora lub rozrusznika serca (12%).
Jakość życia
Rysunek 3
[patrz też: teona allegro, ibufen forte dawkowanie, profimed goleniów ]