Kontrola częstości a kontrola rytmu migotania przedsionków po operacji kardiochirurgicznej ad 7

Nie stwierdziliśmy znaczącej różnicy między strategiami leczenia w odniesieniu do pierwotnego punktu końcowego, całkowitą liczbą dni w szpitalu, w tym przyjęciem wstępnym i kolejnymi powtórnymi wizytami w ciągu 60 dni po randomizacji. Pooperacyjne migotanie przedsionków jest zwykle stanem przemijającym, który ustępuje samoistnie, ale może mieć konsekwencje hemodynamiczne i powodować niepożądane zdarzenia związane z leczeniem, takie jak krwawienie, powikłania zakrzepowo-zatorowe, toksyczne działania leków i powikłania związane z zastosowaniem kardiowersji prądem stałym zdarzenia, które z kolei mogą prowadzić do przedłużających się hospitalizacji i powtarzających się przyjęć. Pierwotny punkt końcowy, który wykorzystaliśmy w tej próbie, oddaje krótkoterminowy efekt bardzo różnorodnego zestawu zdarzeń niepożądanych. Ponadto, dalszy wgląd w kompromisy między kontrolą częstości i kontrolą rytmu może pomóc w poprawie decyzji klinicznych i wykorzystania zasobów. Znaczenie tego punktu końcowego znajduje odzwierciedlenie w ustaleniu, że wskaźnik readmisji w szpitalu po 30 dniach wynosił ponad 28%, a blisko jedna piąta takich ponownych wizyt wynikała z nawracającego migotania przedsionków. Pacjenci w grupie kontrolnej rytmicznej osiągnęli stabilny rytm serca bez migotania przedsionków wcześniej niż u pacjentów z grupą kontrolną. Ponadto odsetek pacjentów wolnych od migotania przedsionków między 30 dniem a 60. rokiem życia był znacząco niższy w grupie kontrolnej z rytmem niż w grupie kontrolnej. Jednak ogólny odsetek pacjentów wolnych od migotania przedsionków pomiędzy wypisem w szpitalu a 60 dni był znacznie niższy niż odsetek osób, u których nie stwierdzono migotania przedsionków w okresie od 30 dni do 60 dni, ale różnice między grupami nie były znaczące. Chociaż nie porównaliśmy strategii przeciwzakrzepowych u pacjentów z pooperacyjnym migotaniem przedsionków, wyniki dostarczają danych, które mogą wpływać na podejmowanie decyzji klinicznych. W protokole określono, że należy rozpocząć leczenie przeciwzakrzepowe u pacjentów, którzy mieli migotanie przedsionków przez ponad 48 godzin oraz u pacjentów, którzy mieli więcej niż pojedynczy epizod migotania przedsionków podczas hospitalizacji. Więcej pacjentów w grupie kontrolującej częstość krwi niż w grupie kontrolnej rytmu osiągnęło to wskazanie (46,2% w porównaniu z 31,8%). Jednak proporcje pacjentów, którym przepisano warfarynę przy wypisie były podobne w obu grupach, co może odzwierciedlać dodatkowe rozważania dotyczące potrzeby stosowania leków przeciwzakrzepowych. Mediana czasu trwania leczenia przeciwkrzepliwego wynosiła około 45 dni w każdej grupie.
Przy zastosowaniu strategii antykoagulacji zastosowanej w tym badaniu częstość występowania poważnych zdarzeń zakrzepowo-zatorowych (2%) była niska ogółem i nie różniła się istotnie między tymi dwiema grupami. Ogólny odsetek pacjentów z ciężkim krwawieniem wynosił około 3%, co nie różniło się istotnie między obiema grupami. Prawie 90% przypadków krwawienia wystąpiło u pacjentów otrzymujących leki przeciwzakrzepowe. W związku z tym stosunkowo niskie występowanie zdarzeń zakrzepowo-zatorowych odbywało się kosztem poważnego krwawienia, co sugeruje potrzebę dalszego badania kompromisu między ryzykiem i korzyściami leczenia przeciwzakrzepowego w przypadku migotania przedsionków po operacji kardiochirurgicznej.
W tym porównawczym badaniu skuteczności oceniliśmy początkową strategię kontroli częstości w porównaniu z kontrolą rytmu w kontekście klinicznym, w którym zmiany w stanie pacjentów mogą spowodować zmiany w schemacie leczenia.
[patrz też: przychodnia batorego nowy sącz, gruczoł dokrewny, spór na allegro ]