Kontrola częstości a kontrola rytmu migotania przedsionków po operacji kardiochirurgicznej ad

Zwolennicy strategii kontroli rytmu twierdzą, że szybsza konwersja do rytmu zatokowego może zmniejszyć ryzyko zakrzepowo-zatorowe, zminimalizować narażenie na działanie przeciwzakrzepowe i przywrócić zdolność czynnościową szybciej niż kontrola częstości rytmu zatokowego. Zwolennicy kontroli częstości liczą, że to podejście zapobiega potencjalnym niepożądanym działaniom leków antyarytmicznych i powikłaniom związanym z kardiowersją. Określenie ryzyka i korzyści kontroli częstości w porównaniu z kontrolą rytmu w przypadku migotania przedsionków pooperacyjnych może dostarczyć informacji w celu poprawy procesu podejmowania decyzji klinicznych i wykorzystania zasobów w tym wysoce rozpowszechnionym stanie. Dlatego też Cardiothoracic Surgical Trials Network (CTSN) przeprowadził randomizowane badanie w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa kontroli częstości w porównaniu z kontrolą rytmu w przypadku nowo rozpoznanego migotania przedsionków lub trzepotania przedsionków po operacji kardiochirurgicznej.
Metody
Projekt testowy i nadzór
Ta próba została przeprowadzona w 23 lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie; instytucjonalna komisja rewizyjna w każdym miejscu zatwierdziła protokół. Centrum koordynacyjne, niezależny komitet orzekający oraz rada monitorująca dane i bezpieczeństwo nadzorowały przebieg procesu. Badacze zapewniają rękojmię wierności tego raportu protokołowi próbnemu, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Pacjenci i interwencje
Badanie włączało dorosłych pacjentów w stanie stabilnym hemodynamicznie, poddawanych planowym zabiegom kardiochirurgicznym w celu leczenia choroby wieńcowej lub choroby zastawki sercowej; u żadnego z pacjentów nie stwierdzono migotania przedsionków w wywiadzie (patrz kryteria kwalifikacji w Dodatkowym dodatku, dostępne na stronie internetowej). Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Pacjenci zostali włączeni do badania i poddani randomizacji, jeśli mieli pooperacyjne migotanie przedsionków, które utrzymywało się przez ponad 60 minut lub nawracające epizody migotania przedsionków podczas hospitalizacji wskaźnika (.7 dni po operacji). Pacjenci z migotaniem przedsionków w wywiadzie zostali wykluczeni, aby uniknąć zmian w ustalonym przedoperacyjnym schemacie leczenia migotania przedsionków i antykoagulacji.
Pacjenci w grupie kontrolującej częstość otrzymywali leki zmniejszające częstość akcji serca, mając na celu uzyskanie tętna spoczynkowego poniżej 100 uderzeń na minutę. Pacjenci, u których rytm zatokowy nie powrócił po wstępnej strategii kontroli częstości rytmu serca, mogliby przejść na kontrolę rytmu, jeśli ich opiekun uznałby, że takie leczenie jest konieczne w celu poprawy ich stanu hemodynamicznego lub złagodzenia objawów.
Pacjenci w grupie kontrolnej z rytmem byli leczeni amiodaronem ze środkiem spowalniającym szybkość lub bez niego. Jeśli migotanie przedsionków utrzymywało się przez 24 do 48 godzin po randomizacji, zaleca się kardiowersję prądem stałym. Zalecana dawka amiodaronu stanowiła równowartość 3 g doustnego amiodaronu przed wypisem ze szpitala, z dawką podtrzymującą wynoszącą 200 mg na dobę lub mniej, jeśli kardiowersja z powodzeniem była skuteczna. Zalecano przedłużenie stosowania amiodaronu przez 60 dni, ale przerwano jego stosowanie w przypadku działań niepożądanych związanych z amiodaronem (np. Objawowa bradykardia, skorygowany odstęp QT> 480 ms lub neuropatia).
Jeśli pacjent pozostawał w migotaniu przedsionków lub miał nawracające migotanie przedsionków 48 godzin po randomizacji, zalecono stosowanie leków przeciwzakrzepowych z warfaryną (docelowy współczynnik znormalizowany na poziomie międzynarodowym, 2 do 3), a pomost z heparyną drobnocząsteczkową był dozwolony.
[podobne: womp bydgoszcz, profimed goleniów, choroba bostońska zarażanie ]