Kontrola częstości a kontrola rytmu migotania przedsionków po operacji kardiochirurgicznej

Migotanie przedsionków po operacji kardiochirurgicznej wiąże się ze zwiększoną częstością zgonów, powikłań i hospitalizacji. U pacjentów z migotaniem przedsionków po operacji, którzy są w stabilnym stanie, najlepsza strategia leczenia początkowego – kontrola rytmu serca lub kontrola rytmu – pozostaje kontrowersyjna. Metody
Pacjenci z nowo nabytym pooperacyjnym migotaniem przedsionków zostali losowo przydzieleni do poddania się kontroli częstości lub kontroli rytmu. Pierwszorzędowym punktem końcowym była całkowita liczba dni hospitalizacji w ciągu 60 dni po randomizacji, co oceniono na podstawie testu sumy rang Wilcoxona.
Wyniki
Pooperacyjne migotanie przedsionków wystąpiło u 695 z 2109 pacjentów (33,0%), którzy zostali zapisani przed operacją; spośród tych pacjentów 523 poddano randomizacji. Łączna liczba dni w szpitalu w grupie kontrolnej i grupie kontrolnej była podobna (mediana, odpowiednio 5,1 dni i 5 dni, P = 0,76). Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w częstości występowania zgonów (P = 0,64) lub ogólnych ciężkich zdarzeń niepożądanych (24,8 na 100 pacjento-miesięcy w grupie kontrolnej) i 26,4 na 100 pacjento-miesięcy w grupie kontrolnej rytmu, P = 0,61), w tym zdarzenia zakrzepowo-zatorowe i krwawienia. Około 25% pacjentów w każdej grupie odbiegło od przypisanej terapii, głównie z powodu nieskuteczności leku (w grupie kontrolnej) lub skutków ubocznych amiodaronu lub niepożądanych reakcji na lek (w grupie kontrolnej rytmu). Po 60 dniach u 93,8% pacjentów z grupy kontrolnej i 97,9% osób z grupy kontrolnej rytmicznej utrzymywał się stabilny rytm serca bez migotania przedsionków w ciągu ostatnich 30 dni (P = 0,02) oraz 84,2% i 86,9%, odpowiednio, było wolnych od migotania przedsionków od rozładowania do 60 dni (P = 0,41).
Wnioski
Strategie kontroli częstości rytmu i kontroli rytmu w leczeniu pooperacyjnego migotania przedsionków były związane z równą liczbą dni hospitalizacji, podobnymi odsetkami powikłań i podobnie niskimi odsetkami przetrwałego migotania przedsionków 60 dni po rozpoczęciu leczenia. Żadna strategia leczenia nie wykazała przewagi klinicznej netto nad drugą. (Finansowane przez National Institutes of Health i Canadian Institutes of Health Research; ClinicalTrials.gov number, NCT02132767.)
Wprowadzenie
W ostatnich latach wiele badań skupiało się na zapobieganiu migotaniu przedsionków po operacji kardiochirurgicznej, ale brakuje wysoce skutecznych interwencji. W związku z tym pooperacyjne migotanie przedsionków pozostaje najczęstszym powikłaniem po operacji kardiochirurgicznej z częstością od 20 do 50% .1-4 Ta komplikacja ma poważne negatywne konsekwencje dla pacjentów i systemu opieki zdrowotnej, w tym zwiększone wskaźniki zgonów, powikłań i hospitalizacji i zawyżone koszty.1-9 Dlatego ważne są wysiłki zmierzające do określenia najskuteczniejszych strategii prewencyjnych i praktyk zarządzania. Istnieją dwa ogólne podejścia do zarządzania pooperacyjnym migotaniem przedsionków: kontrola rytmu serca (dalej kontrola częstości ) i kontrola rytmu za pomocą leków antyarytmicznych, kardiowersji prądem stałym lub obu.
W badaniu kontrolnym Fibrillation Atrium of Rhythm Management (AFFIRM), w którym badacze badali stosowanie kontroli częstości w porównaniu z kontrolą rytmu u pacjentów z migotaniem przedsionków, wykazano, że stosowanie kontroli rytmu nie zapewnia przewagi w przeżyciu, ale było związane z częstszymi hospitalizacjami i niepożądanymi działaniami leków. Jednak niektóre badania z udziałem pacjentów z pooperacyjnym migotaniem przedsionków po operacji kardiochirurgicznej sugerują, że kontrola rytmu może dawać przewagę nad kontrolą częstości, chociaż dowody są niejednoznaczne.
Brak porozumienia w sprawie najlepszych praktyk w zakresie leczenia migotania przedsionków po operacji kardiochirurgicznej doprowadził do znacznych różnic w wzorcach praktycznych.1,3,14-16 Podejścia terapeutyczne mają na celu zmniejszenie nasilenia związanych z nimi objawów, ograniczenie niekorzystnych efektów hemodynamicznych, zmniejszenie długość hospitalizacji, zapobieganie ponownemu przyjęciu i poprawa przeżycia
[podobne: waga allegro, kardiomiopatia niedokrwienna, choroba bostońska zarażanie ]