Nieobecność błędu płci w skierowaniu pacjentów do cewnikowania serca ad 6

Badając prognozy lekarzy na temat diagnozy i wyniku dla tych pacjentów, byliśmy w stanie wykluczyć możliwość, że znaczne odchylenie ze strony lekarzy wpłynęło na ich przewidywaną dokładność, a tym samym obliczyło różnicę w częstościach odesłań. Dostępność tych prospektywnych zebranych przez lekarzy specyficznych dla pacjenta szacunków pozwoliła nam zasadniczo przestudiować myślenie lekarzy o stosunku płci do diagnozy i wyniku dyskretnie w okresie przed pojawieniem się obecnego powszechnego zainteresowania uprzedzeniami związanymi z płcią. Oczywiście, ponieważ w naszym badaniu wzięło udział 15 doświadczonych kardiologów praktykujących w jednym szpitalu opiekuńczym w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych, nie możemy wykluczyć, że badania innych populacji lub innych lekarzy w innych środowiskach praktykujących przyniosłyby odmienne wyniki. Lekarze biorący udział w tym badaniu mieli dogłębną ekspozycję na dane dostępne w banku danych dotyczących chorób układu krążenia i możliwe, że stali się bardziej dokładni w prognozowaniu wyników choroby wieńcowej niż lekarze bez tej informacji. Niedawne zainteresowanie uprzedzeniami seksualnymi w leczeniu pacjentów z podejrzeniem lub znaną chorobą wieńcową zostało podsycone przez raport Tobina i współpracowników, który stwierdził, że tylko 4 procent kobiet z nieprawidłowymi skanami aktywności radionuklidów zostało skierowanych na cewnikowanie serca, w porównaniu z 40 procent mężczyzn (P <0,001). Co więcej, po kontroli wieku, przebytym zawale serca, typowej i nietypowej dławicy oraz nieprawidłowym wynikom testu, okazało się, że mężczyźni są ponad sześciokrotnie bardziej skłonni niż kobiety do cewnikowania.
Reszta literatury na temat różnic płci w postępowaniu z chorobą wieńcową dotyczy hospitalizowanych pacjentów. Wśród pacjentów, którzy przeszli zawał mięśnia sercowego, którzy zostali zapisani w badaniu wieloośrodkowego przeżycia i powiększenia komorowego (SAVE), Steingart i jego współpracownicy stwierdzili, że przed zawałem w indeksie uczestnicy kobiety rzadziej niż mężczyźni przeszli cewnikowanie serca (5,9 procent vs 12,7 procent, p <0,001), pomimo podobnej historii dusznicy bolesnej i większej niepełnosprawności funkcjonalnej2. Ta różnica utrzymywała się po dostosowaniu do wieku, historii zawału mięśnia sercowego i czynników ryzyka sercowego. Natomiast po zawale wskaźnikowym tempo cewnikowania u mężczyzn i kobiet było takie samo, co zostało ostatnio potwierdzone przez Krumholza i wsp.19, ale jest to sprzeczne z wynikami z Triopresji Zawału serca i rejestru interwencyjnego6 oraz z Baza danych Medicare 1987. Wykorzystując dane na temat roszczeń ubezpieczeniowych państwa do badania różnic w częstości koronarografii u pacjentów hospitalizowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca, Ayanian i Epstein odkryli, że ogólny wskaźnik był o 15-28 procent wyższy wśród mężczyzn niż u kobiet - różnica, która utrzymywała się po dostosowaniu do age3.
O ile nie zostanie wykazana odpowiednia biologiczna podstawa dla różnic w leczeniu, kliniczne decyzje diagnostyczne i terapeutyczne dla pacjentów z chorobą niedokrwienną serca nie powinny różnić się w zależności od płci12,20. Dlatego decyzje dotyczące skierowania na cewnikowanie serca powinny być idealnie takie same dla podobnych mężczyzn i kobiet
[hasła pokrewne: waga allegro, limfadenektomia, kardiomiopatia niedokrwienna ]