Wpływ cyklosporyny na uraz reperfuzyjny w ostrym zawale mięśnia sercowego cd

Cyklosporynę rozpuszczono w normalnym roztworze soli fizjologicznej (stężenie końcowe, 25 mg na mililitr) i wstrzyknięto przez cewnik, który był umieszczony wewnątrz żyły przedłokciowej. Pacjenci w grupie kontrolnej otrzymali równoważną objętość normalnej soli fizjologicznej. Dawka cyklosporyny została wybrana arbitralnie na podstawie danych eksperymentalnych Argaud i wsp., A także z naszego doświadczenia w leczeniu osób po przeszczepieniu serca, dla których dawka ta byłaby typową dawką nasycającą. Rozmiar zawału
Pierwszorzędowym punktem końcowym był rozmiar zawału oceniany na podstawie pomiarów biomarkerów sercowych. Próbki krwi pobierano przy przyjęciu i wielokrotnie przez kolejne 3 dni. Pole pod krzywą (AUC) (wyrażone w arbitralnych jednostkach) dla kinazy kreatynowej i uwalniania troponiny I (zestaw Beckman) zmierzono u każdego pacjenta za pomocą skomputeryzowanej planimetrii (Image J1.32j) .26,28,29
Głównym drugorzędowym punktem końcowym był rozmiar zawału mierzony obszarem opóźnionego wzmocnienia, który obserwowano w obrazowaniu rezonansem magnetycznym serca (MRI) ocenianym w 5 dniu po zawale.30-33 Ponieważ urządzenia MRI były dostępne tylko w jednym z w trzech ośrodkach badawczych oszacowanie rozmiaru zawału można było wykonać tylko w podgrupie pacjentów. Obrazowanie wykonano na skanerze MRI 1,5-T całego ciała (Magnetom Avanto, Siemens). Do analizy późnego wzmocnienia dodawano 0,2 mmol kwasu gadolino-tetrazacyklododecanetetraoctowego (DOTA) na kilogram w tempie 4 ml na sekundę i płukano 15 ml roztworu soli fizjologicznej. Opóźnione wzmocnienie hiperplazji oceniano 10 minut po wstrzyknięciu gadolinowej DOTA z zastosowaniem trójwymiarowej sekwencji echa gradientu odzyskującej inwersję. Obrazy analizowano w krótkich wycinkach osiowych obejmujących całą lewą komorę. Zawał mięśnia sercowego został zidentyfikowany poprzez opóźnione wzmocnienie mięśni w mięśniu sercowym, określone ilościowo przez intensywność sygnału postcontrast mięśnia sercowego, który był więcej niż 2 SD powyżej tego w regionie odniesienia odległego, nieinstruowanego mięśnia sercowego w obrębie tego samego plasterka. Dla wszystkich plastrów bezwzględną masę obszaru zawału obliczono zgodnie z następującym wzorem: masa zawału (w gramach tkanki) = . (obszar o podwyższonej wartości [w centymetrach kwadratowych]) × grubość plastra (w centymetrach) × gęstość właściwa mięśnia sercowego ( 1,05 g na centymetr sześcienny).
Inne punkty końcowe
Stężenie cyklosporyny w pełnej krwi mierzono po i 20 minutach oraz po 3 i 12 godzinach po wstrzyknięciu za pomocą zestawu do radioimmunologii (DiaSorin). Ciśnienie krwi i stężenia kreatyniny i potasu w surowicy mierzono przy przyjęciu i 24, 48 i 72 godziny po PCI. Stężenie bilirubiny, .-glutamylotransferazy i alkalicznej fosfatazy, a także liczba białych krwinek, mierzono przy przyjęciu i 24 godziny po PCI.
Zarejestrowaliśmy skumulowaną częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły w ciągu pierwszych 48 godzin po reperfuzji, w tym zgon, niewydolność serca, ostry zawał mięśnia sercowego, udar, nawracające niedokrwienie, konieczność ponownej rewaskularyzacji, niewydolności nerek lub wątroby, powikłania naczyniowe i krwawienie . W szczególności ocenialiśmy zdarzenia niepożądane związane z zawałem, w tym niewydolność serca i migotanie komór
[przypisy: kiedy dzwoni nieznajomy cda, wysypka bostońska u dorosłych, kardiomiopatia niedokrwienna ]