Znaczenie prognostyczne zintegrowanego profilowania genetycznego w ostrej białaczce szpikowej AD 10

Włączenie analiz mutacyjnych i cytogenetycznych zmniejszyło odsetek pacjentów z pośrednim ryzykiem z 63%, co oceniono za pomocą samej analizy cytogenetycznej, do 35% z włączeniem danych mutacyjnych. Podobnie odsetek pacjentów ostatecznie zaklasyfikowanych jako mających profil ryzyka AML sprzyjającego ryzyku wzrósł z 19% do 26% (3-letnia stopa całkowitego przeżycia, 64%), a odsetek pacjentów zaklasyfikowanych jako mających profil ryzyka niekorzystnego wzrósł od 18% do 39% (3-letnia stopa całkowitego przeżycia, 12%). Analiza mutacyjna ujawniła również, że pacjenci z mutacją w translokacji DNMT3A lub NPM1 lub MLL poprawili całkowity czas przeżycia z chemioterapią w dużych dawkach, w porównaniu z chemioterapią w dawce standardowej (3-letnia stopa całkowitego przeżycia, 44% w porównaniu z 25%) (Figura 5B), pokazując, że analiza mutacyjna może identyfikować określone genetycznie zdefiniowane podgrupy pacjentów, którzy korzystają z wysokodawkowej chemioterapii indukcyjnej. Dyskusja
Opisujemy częstość występowania różnych mutacji oraz rokowniczą przydatność i znaczenie terapeutyczne zintegrowanego profilowania mutacyjnego u 398 pacjentów z badania klinicznego fazy 3 ECOG E1900 oraz walidację tych danych w niezależnej kohorcie 104 pacjentów z tego samego badania.17 Poprzednie badania zasugerowali, że mutacyjna analiza CEBPA, NPM1 i FLT3-ITD może być wykorzystana do stratyfikacji ryzyka wśród pacjentów z umiarkowanym ryzykiem AML.7 Korzystając z danych pochodzących z dużej grupy pacjentów leczonych w pojedynczym badaniu klinicznym, stwierdziliśmy, że bardziej rozległa mutacja analiza może lepiej rozróżnić pacjentów z AML na różne grupy prognostyczne (ryc. 3). Na przykład pacjenci bez mutacji FLT3-ITD i zarówno zmutowanych NPM1 i IDH reprezentują podgrupę korzystnego ryzyka zdefiniowaną przez specyficzny genotyp mutacyjny, podczas gdy pacjenci, którzy byli ujemni pod względem mutacji FLT3-ITD i mieli zmutowaną NPM1 bez jednoczesnych mutacji IDH mieli mniej korzystny wynik – szczególnie jeśli ci pacjenci mieli równoczesne mutacje związane z profilem niekorzystnego ryzyka. Stwierdziliśmy również, że mutacje TET2, ASXL1, MLL-PTD, PHF6 i DNMT3A mogą identyfikować pacjentów z AML o pośrednim ryzyku, którzy będą mieli niekorzystny wynik. Podsumowując, dane te pokazują, że mutacyjną analizę większego zestawu zmian genetycznych, niż obecnie stosowane w warunkach klinicznych, można zastosować do retrospektywnej klasyfikacji pacjentów z AML do bardziej precyzyjnych podgrup z korzystnym ryzykiem, średnim ryzykiem lub niekorzystnym ryzykiem. profile, z wyraźnymi różnicami w ogólnym wyniku. Podejście to można zastosować do identyfikacji dodatkowej podgrupy pacjentów, którzy mieliby mutacyjnie zdefiniowany korzystny wynik wyłącznie z zastosowaniem terapii indukcyjnej i konsolidacyjnej oraz podgrupę pacjentów z mutacją zdefiniowaną niekorzystnie, którzy potencjalnie byliby kandydatami do allogenicznego przeszczepu komórek macierzystych lub udziału w badanie kliniczne, biorąc pod uwagę przewidywanie słabego wyniku standardowej terapii AML (Figura 5A).
Dwa ostatnie randomizowane badania oceniające korzyści z nasilenia dawki antracykliny u pacjentów z AML wykazały, że intensywniejsza chemioterapia indukcyjna poprawiła wyniki.17,18 Ocena danych z ogólnej kohorty w badaniu E1900 wykazała, że dystrybucja pacjenci pośród kategorii ryzyka genetycznego w obu leczonych grupach byli podobni do rozkładu w naszej kohorcie 502 pacjentów (P = 0,41 w teście chi-kwadrat Pearsona)
[więcej w: profimed goleniów, teona allegro, limfadenektomia ]