Znaczenie prognostyczne zintegrowanego profilowania genetycznego w ostrej białaczce szpikowej AD 4

Wszystkie analizy zostały wykonane przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2 (www.sas.com) oraz pakietu statystycznego R, wersja 2.12 (www.r-project.org). Wyniki
Częstotliwość zmian genetycznych
Rycina 1. Ryc. 1. Wzajemna złożoność ostrej białaczki szpikowej (AML). Diagram Circos (panel A) przedstawia względną częstość i współwystępowanie mutacji u pacjentów z nowo zdiagnozowaną AML, którzy zostali włączeni do badania klinicznego Eastern Cooperative Oncology Group E1900. Długość łuku odpowiada częstotliwości mutacji w pierwszym genie, a szerokość wstęgi odpowiada odsetkowi pacjentów, którzy również mieli mutację w drugim genie. Współistnienie mutacji w parach jest oznaczone tylko raz, począwszy od pierwszego genu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Panel A pokazuje również częstotliwość mutacji w kohorcie testowej. Panele B i C pokazują zdarzenia mutacyjne odpowiednio u pacjentów ze zmutowanym DNMT3A i zmutowanym FLT3. Ponieważ dla jasności kodowane są tylko mutacje parami, długość łuku została dostosowana w celu utrzymania względnej wielkości łuku, a prawidłowa proporcja pacjentów z tylko jednym zmutowanym allelem jest reprezentowana przez nie zajmowaną w inny sposób przestrzeń w obrębie każdej mutacji. podzbiór (wszystkie panele). ITD oznacza wewnętrzną duplikację tandemową, częściową tandemową duplikację PTD i domenę kinazy tyrozynowej TKD.
Zmiany somatyczne zidentyfikowano u 97,3% pacjentów. Ryc. pokazuje częstotliwość mutacji somatycznych w całej kohorcie oraz zależności między różnymi mutacjami, reprezentowane wizualnie za pomocą wykresu Circos. Dane dla wszystkich podzbiorów molekularnych przedstawiono na rysunkach S1 i S2 oraz tabelach S4 i S5 w dodatkowym dodatku. W szczególności, heterogeniczność mutacji była większa u pacjentów z AML o pośrednim ryzyku niż u pacjentów z ryzykiem powikłań o wysokim ryzyku lub ryzykiem niekorzystnym (p = 0,01) (ryc. S2D w dodatkowym dodatku).
Mutacyjne grupy uzupełnień
Zintegrowana analiza mutacyjna pozwoliła nam zidentyfikować często współwystępujące mutacje i mutacje, które wzajemnie się wykluczały w kohorcie pacjentów E1900 (Tabela S6 w Dodatku Uzupełniającym). Oprócz odnotowania częstego współwystępowania mutacji KIT z modyfikacjami wiązania rdzenia t (8; 21) i inv (16) / t (16; 16), stwierdziliśmy znaczące współwystępowanie mutacji IDH1 i IDH2 z NPM1 mutacje i mutacje DNMT3A z allelami NPM1, FLT3 i IDH1 (p <0,001 dla wszystkich porównań) (tabela S7 w dodatkowym dodatku). Niedawno donieśliśmy, że mutacje IDH1 i IDH2 wzajemnie się wykluczały z mutacjami TET220; szczegółowa analiza mutacyjna wykazała, że mutacje IDH1 i IDH2 wzajemnie się wykluczały z mutacjami WT1 (P <0,001) (ryc. [patrz też: limfadenektomia, gruczoł dokrewny, waga allegro ]