Znaczenie prognostyczne zintegrowanego profilowania genetycznego w ostrej białaczce szpikowej AD 8

Mutacyjna analiza kohorty walidacyjnej potwierdziła powtarzalność naszego prognostycznego schematu przewidywania wyniku u pacjentów z AML (skorygowana P <0,001) (Figura 3C). Wartość predykcyjna schematu prognostycznego mutacji była niezależna od ryzyka związanego ze zgonem związanym z leczeniem (definiowanym jako śmierć w ciągu 30 dni od rozpoczęcia leczenia) lub brakiem odpowiedzi na chemioterapię indukcyjną (tj. Brak całkowitej remisji) w teście w kohortach oraz w kohortach połączonych testów i walidacji (tabela S12 w dodatkowym dodatku). Genetyczne predyktory odpowiedzi na chemioterapię indukcyjną
Ryc. 4. Ryc. 4. Molekularne determinanty odpowiedzi na chemioterapię indukcyjną Daunorubicin w dużych dawkach. Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące prawdopodobieństwa przeżycia całkowitego przedstawiono w całej kohorcie zgodnie ze stanem mutacji DNMT3A (panel A) i zgodnie ze stanem DNMT3A oraz otrzymaniem daunorubicyny w postaci dużej dawki lub dawki standardowej (panel B). Wartość P w panelu B dotyczy porównania we wszystkich grupach. Wskaźniki całkowitego przeżycia w zależności od przyjęcia daunorubicyny w dużych dawkach lub w dawkach standardowych przedstawiono u pacjentów z mutacjami DNMT3A lub NPM1 lub z translokacją MLL (panel C) oraz u pacjentów bez mutacji DNMT3A i NPM1 i bez translokacji MLL (panel D) .
Ostatnie badania pokazały, że zmutowany DNMT3A był związany z niekorzystnymi wynikami u pacjentów z AML.4,14 Jednak stwierdziliśmy, że mutacje DNMT3A nie były związane z niekorzystnymi wynikami w kohorcie ECOG E1900 (Figura 4A) (P = 0,15). W badaniu ECOG E1900 pacjenci zostali losowo przydzieleni do terapii indukcyjnej cytarabiną plus 45 mg daunorubicyny na metr kwadratowy lub 90 mg daunorubicyny na metr kwadratowy.17 Dlatego postawiliśmy hipotezę, że wysokodawkowa daunorubicyna poprawiała wyniki u pacjentów z daunorubicyną, którzy miał mutacje DNMT3A. Rzeczywiście, stwierdziliśmy, że status mutacji DNMT3A miał znaczący wpływ na wynik leczenia chemioterapią o dużej dawce (Figura 4B) (P = 0,02). Następnie oceniliśmy wpływ statusu mutacyjnego DNMT3A na wynik leczenia w zależności od grupy leczonej i stwierdziliśmy, że wysokodawkowa dawka daunorubicyny była związana z poprawą wskaźnika przeżycia u pacjentów ze zmutowanym DNMT3A (P = 0,04) (ryc. S11A w dodatkowym dodatku) ale nie wśród pacjentów z DNMT3A typu dzikiego (P = 0,15) (ryc. S11B w dodatkowym dodatku). Ponadto analiza jednoczynnikowa wykazała, że wzmożona terapia indukcyjna związana z dawką była związana z lepszym wynikiem u pacjentów z AML, którzy mieli translokację MLL (P = 0,01, P = 0,06 z korektą dla wielokrotnego testowania) (Fig. S11C i S11D w dodatkowym dodatku ) oraz u tych, którzy mieli mutacje NPM1 (P = 0,01; P = 0,10 z korektą dla testu wielokrotnego) (ryc
[hasła pokrewne: kovmed, kardiomiopatia niedokrwienna, gruczoł dokrewny ]