Znaczenie prognostyczne zintegrowanego profilowania genetycznego w ostrej białaczce szpikowej

Ostra białaczka szpikowa (AML) jest heterogenną chorobą pod względem prezentacji i wyniku klinicznego. Wartość prognostyczna niedawno zidentyfikowanych mutacji somatycznych nie była systematycznie oceniana w fazie 3 próby leczenia AML. Metody
Przeprowadziliśmy analizę mutacyjną 18 genów u 398 pacjentów w wieku poniżej 60 lat, którzy mieli AML i zostali losowo przydzieleni do leczenia indukcyjnego diunorubicyną w dużych dawkach lub w dawce standardowej. Potwierdziliśmy nasze wyniki prognostyczne w niezależnym zestawie 104 pacjentów.
Wyniki
Zidentyfikowaliśmy co najmniej jedną zmianę somatyczną u 97,3% pacjentów. Stwierdziliśmy, że wewnętrzna duplikacja tandemowa w FLT3 (FLT3-ITD), częściowa duplikacja tandemowa w MLL (MLL-PTD) i mutacje w ASXL1 i PHF6 były związane ze zmniejszonym całkowitym przeżyciem (P = 0,001 dla FLT3-ITD, P = 0,009 dla MLL-PTD, P = 0,05 dla ASXL1 i P = 0,006 dla PHF6); Mutacje CEBPA i IDH2 były związane z poprawą całkowitego czasu przeżycia (P = 0,05 dla CEBPA i P = 0,01 dla IDH2). Korzystny efekt mutacji NPM1 był ograniczony do pacjentów ze współwystępującymi mutacjami NPM1 i IDH1 lub IDH2. Zidentyfikowaliśmy predyktory genetyczne wyników, które poprawiły stratyfikację ryzyka u pacjentów z AML, niezależnie od wieku, liczby białych krwinek, dawki indukcji i terapii po remisji, oraz potwierdzili znaczenie tych czynników predykcyjnych w niezależnej kohorcie. Wysokie dawki daunorubicyny w porównaniu z daunorubicyną w dawce standardowej poprawiły wskaźnik przeżywalności u pacjentów z mutacjami DNMT3A lub NPM1 lub z translokacją MLL (P = 0,001), ale nie u pacjentów z DNMT3A typu dzikiego, NPM1 i MLL (P = 0,67).
Wnioski
Stwierdziliśmy, że mutacje DNMT3A i NPM1 oraz translokacje MLL przewidywały lepszy wynik w przypadku wysokodawkowej chemioterapii indukcyjnej u pacjentów z AML. Odkrycia te sugerują, że profilowanie mutacyjne może potencjalnie zostać wykorzystane do stratyfikacji ryzyka oraz do informowania o decyzjach prognostycznych i terapeutycznych dotyczących pacjentów z AML. (Finansowane przez National Cancer Institute i inne.)
Wprowadzenie
Wcześniejsze badania uwidoczniły kliniczną i biologiczną heterogenność ostrej białaczki szpikowej (AML) .1-4 Jednak stosunkowo niewielka liczba zmian cytogenetycznych i molekularnych ma wystarczające znaczenie, aby wpłynąć na praktykę kliniczną. 5 Znaczenie prognostyczne nieprawidłowości cytogenetycznych doprowadziło do Szeroko rozpowszechnione zastosowanie stratyfikacji ryzyka u pacjentów podzielonych na trzy cytogenetycznie zdefiniowane grupy ryzyka z istotnymi różnicami w całkowitym przeżyciu. Niedawno wykazano, że analiza mutacyjna FLT3, NPM1 i CEBPA poprawia stratyfikację ryzyka u pacjentów, którzy nie mają nieprawidłowości kariotypowych.7 Chociaż poczyniono postępy w definiowaniu markerów prognostycznych dla AML, znaczny odsetek pacjentów nie ma określonej nieprawidłowości o znaczeniu prognostycznym
[więcej w: spór na allegro, womp bydgoszcz, spór na allegro Wrocław ]