Chirurgia pomostowania tętnic wieńcowych u pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną cd

Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Procedury próbne
Podczas wstępnej oceny wykonano podstawowe badanie fizykalne, a podstawowe dane demograficzne i kliniczne (w tym informacje dotyczące aktualnych leków i poprzednich procedur diagnostycznych i innych procedur sercowo-naczyniowych) uzyskano. Losowe przypisanie do CABG lub terapii medycznej zostało zrealizowane przy użyciu interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej.
Przez cały okres obserwacji próbnych zdecydowanie zalecano stosowanie zalecanych leków i urządzeń do leczenia niewydolności serca i choroby wieńcowej u wszystkich pacjentów. Pacjenci przydzieleni do CABG zostali poddani zabiegowi w ciągu 14 dni po randomizacji. CABG zostało wykonane przez wcześniej zatwierdzonych chirurgów, którzy udokumentowali śmiertelność operacyjną na poziomie 5% lub niższym u pacjentów, u których ryzyko powikłań było podobne do pacjentów w naszym badaniu. W okresie rekrutacji komitet terapii chirurgicznej monitorował ogólną śmiertelność i częstość powikłań związanych z procedurami CABG.
Wszyscy pacjenci mieli ocenę uzupełniającą w momencie wypisu lub 30 dni po randomizacji, a następnie co 4 miesiące przez pierwszy rok, a następnie co 6 miesięcy. W przedłużonym okresie obserwacji, jeśli pacjent nie chciał lub nie był w stanie wrócić do ośrodka zapisywania się na leczenie, prowadzący badanie prowadził kontakt za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub został przeniesiony, w celu podjęcia dalszych działań, osobiście lub przez telefon, aby wiodący badacz regionalny pod nadzorem lokalnych komisji ds. etyki.
Wyniki
Pierwszorzędnym rezultatem była śmierć z jakiejkolwiek przyczyny. Z góry ustalone wyniki wtórne obejmowały zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zgon z jakiejkolwiek przyczyny lub hospitalizację z przyczyn sercowo-naczyniowych, zgon z jakiejkolwiek przyczyny lub hospitalizację z powodu niewydolności serca, śmierć z jakiejkolwiek przyczyny lub hospitalizację z jakiejkolwiek przyczyny oraz śmierć z jakiejkolwiek przyczyny lub rewaskularyzacji. Orzeczenie o przyczynie zgonu według wcześniej określonych kryteriów zostało przeprowadzone przez niezależny komitet ds. Zdarzeń klinicznych, którego członkowie nie byli świadomi wykonywania zabiegów (patrz Dodatek Uzupełniający).
Analizy statystyczne
Metody statystyczne stosowane w porównawczych analizach leczenia, które obejmowały dane z przedłużonego okresu obserwacji, były podobne do tych zastosowanych w oryginalnym badaniu STICH.10 Wszystkie główne porównania przeprowadzono zgodnie z zasadą zamiaru leczenia, czyli grupy leczone zostały zdefiniowane zgodnie z pierwotną randomizacją. Do wszystkich testów statystycznych użyto dwustronnego testu istotności. Skumulowane wskaźniki zdarzeń obliczono zgodnie z metodą Kaplana-Meiera, 14 z czasami zdarzeń lub cenzurowania obliczonymi od daty randomizacji. Istotność różnic w wynikach między grupami leczenia oceniano za pomocą testu log-rank, z korektą dla warstwy losowej (A lub B, jak opisano wcześniej) .10 Względne ryzyko wyrażono jako wskaźniki ryzyka z powiązanymi przedziałami ufności. i zostały obliczone przy użyciu modelu proporcjonalnych hazardów Cox. 15 Konsystencja efektów leczenia w wielu wcześniej zdefiniowanych podgrupach, w tym tych określonych według wieku, płci, rasy i pochodzenia etnicznego, regionu geograficznego, warstwy losowej, klasy niewydolności serca, lewej komory frakcja wyrzutowa, dławica i liczba chorych naczyń, badano pod kątem interakcji między leczeniem a tymi wyjściowymi cechami za pomocą modelu Coxa
[podobne: womp bydgoszcz, gruczoł dokrewny, spór na allegro ]