Delamanid na wielolekooporną gruźlicę płuc AD 3

Pacjenci, którzy otrzymywali leki antyarytmiczne lub u których stwierdzono istotne klinicznie zaburzenia sercowo-naczyniowe lub elektrokardiograficzne (EKG) w zakresie zaburzeń przewodzenia lub wydłużenia odstępu QT (> 450 msek dla mężczyzn lub> 470 msek na kobietach) zostali wykluczeni, a stosowanie moksyfloksacyny było zabroniony. Dodatkowe standardowe kryteria wykluczenia to nadużywanie substancji, współistniejące choroby, nadwrażliwość na leki, nieprawidłowe wyniki badań nerek i wątroby, ciąża i karmienie piersią. Kobiety w wieku rozrodczym wymagały stosowania środków antykoncepcyjnych. Wersja próbna
To wieloośrodkowe, podwójnie ślepe, stratyfikowane, randomizowane badanie kontrolowane za pomocą placebo zostało przeprowadzone w 17 ośrodkach w dziewięciu krajach: na Filipinach, w Peru, na Łotwie, w Estonii, Chinach, Japonii, Korei, Egipcie i Stanach Zjednoczonych. Podczas 8-tygodniowego okresu leczenia wszyscy pacjenci byli hospitalizowani w celu intensywnego monitorowania bezpieczeństwa i cotygodniowej oceny stanu kultury plwociny. Projekt obejmował dodatkowy 4-tygodniowy okres monitorowania pacjenta w celu potwierdzenia statusu kultury plwociny, podczas gdy pacjenci kontynuowali otrzymywanie schematu podstawowego leku. Celem badania była ocena bezpieczeństwa, skuteczności i farmakokinetyki dwóch dawek delamanidu (100 mg dwa razy na dobę lub 200 mg dwa razy na dobę) oraz schematu podstawowego leku przez 2 miesiące, w porównaniu z placebo i standardowym schematem dawkowania dla 2 miesiące.
Randomizacja była scentralizowana, a pacjenci podzieleni na dwie grupy w zależności od stopnia gruźlicy płuc (obecność lub brak jam płuca) na podstawie wyjściowej radiografii klatki piersiowej ocenianej przez lokalnych radiologów. Pacjenci byli losowo przydzielani w stosunku 1: 1: 1, aby otrzymywać schemat leczenia tła plus delamanid w dawce 100 mg lub 200 mg lub placebo dwa razy dziennie przez 8 tygodni.
Lek badany, podawany w postaci delamanidu w tabletkach 50 mg (Otsuka Pharmaceutical Development and Commercialization) lub w skojarzeniu z placebo, podawano rano i wieczorem w odstępach 10-godzinnych, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa wzrasta, gdy delamanid przyjmuje się z jedzeniem; obserwowano spożycie wszystkich dawek. Przez 12 tygodni wszyscy pacjenci otrzymywali schemat leczenia tła opracowany zgodnie z wytycznymi WHO dotyczącymi leczenia wielolekoopornej gruźlicy; ten schemat ogólnie składał się z czterech lub pięciu leków przeciwprątkowych, w tym leków pierwszego rzutu, na które choroba pacjenta pozostała podatna, wstrzykiwalnych leków przeciwprątkowych (aminoglikozydu lub kapreomycyny), fluorochinolonu i innych leków.2 Schemat dawek leku może być w razie potrzeby dostosowane przez badaczy terenu. Po 8 tygodniach oślepionego leczenia pacjenci mogli kontynuować leczenie w tle w trybie ambulatoryjnym i byli poddawani cotygodniowemu badaniu przez 4 dodatkowe tygodnie w celu określenia statusu hodowli plwociny i bezpieczeństwa.
Protokół próbny, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu, został zatwierdzony przez niezależne komisje etyczne i instytucjonalne rady przeglądowe dla wszystkich stron
[przypisy: profimed goleniów, allegro maszyny stolarskie, waga allegro ]