Delamanid na wielolekooporną gruźlicę płuc AD 5

Spełnienie kryterium wymagało, aby pacjenci mieli negatywną ocenę przed końcem okresu leczenia badanym lekiem (dzień 57) i podczas wszystkich kolejnych cotygodniowych ocen podczas okresu leczenia, podczas którego otrzymywali sam schemat leczenia w tle (dni 57, 63, 70, 77 i 84). Ponadto, ponieważ MGIT jest zautomatyzowany, umożliwiając standaryzację procesów w laboratoriach, a badania wykazały, że jest on bardziej czuły niż nośniki kultury stałej do wykrywania żywotnych organizmów M. tuberculosis, 18 ocena konwersji kultury plwocinowej za pomocą MGIT służył jako główna analiza skuteczności. Oceny farmakokinetyczne
Próbki krwi seryjnej uzyskano w ciągu 24 godzin w dniach 1, 14, 28 i 56. Stężenia delamanidu w osoczu określono za pomocą zwalidowanej metody spektrometrii masowej chromatografii cieczowej w Tandem Labs, Salt Lake City. Tabele podsumowujące wygenerowano zgodnie z grupą badanego leku dla stężenia w osoczu w punkcie czasowym oraz dla pomiarów farmakokinetycznych uzyskanych przy użyciu oprogramowania WinNonlin (Pharsight).
Oceny bezpieczeństwa
Testy bezpieczeństwa obejmowały: comiesięczne badania fizyczne, cotygodniową ocenę parametrów życiowych, standardowe 12-odprowadzeniowe EKG, kliniczne testy laboratoryjne (w tym profil hematologiczny, pomiary krzepliwości krwi, analizę moczu i pomiary aktywności aminotransferazy wątrobowej oraz poziomu hormonów tarczycy i nadnerczy), i podstawowa audiometria. Czas trwania odstępu QT dla każdego EKG skorygowano za pomocą wzoru 19 Fridericia: skorygowany odstęp QT = QT × (przedział 1000 ÷ RR w milisekundach) 0,33. Stosowano jednoczesne przyjmowanie leków, udokumentowano zdarzenia niepożądane; natychmiast zgłaszane zdarzenia i istotne klinicznie nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych zostały odpowiednio ocenione.
Analiza statystyczna
Oceny bezpieczeństwa przeprowadzono u wszystkich pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji i którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku (populacja przeznaczona do leczenia). Ocenę skuteczności wykonano u wszystkich pacjentów, u których w początkowej fazie badania wystąpiły pozytywne wielolekooporne gruźlicy, i którzy nie spełnili kryteriów wykluczenia (zmodyfikowana populacja przeznaczona do leczenia). Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności był odsetek pacjentów w zmodyfikowanej populacji, którzy mieli zamiar leczyć, którzy uzyskali konwersję plwociny z zastosowaniem MGIT przez 2 miesiące (dzień 57) leczenia. Każda z grup delamanidów była porównywana z grupą placebo przy użyciu testu Cochran-Mantel-Haenszel, stratyfikowanego według czynnika randomizacji. Ogólny nominalny poziom istotności dla testowania dwóch porównań par był utrzymywany na poziomie 0,05 (dwustronnym) za pomocą procedury wielokrotnego testowania Hochberga
[hasła pokrewne: womp bydgoszcz, ibufen forte dawkowanie, przychodnia batorego nowy sącz ]