Dwuletnie wyniki leczenia chirurgicznego niedokrwiennego niedomykalności zastawki mitralnej ad 7

W związku z tym podejmowanie decyzji chirurgicznych można poprawić, wskazując, którzy pacjenci najprawdopodobniej poprawią ruch ściany lokalnej i globalną funkcję lewej komory po rewaskularyzacji. Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, czy pacjenci z wyjściowymi nieprawidłowościami w bocznym ruchu ściany dolnej, które są uważane za nieodwracalne z powodu zawału (np. Na podstawie badania żywotności), bardziej skorzystaliby na naprawie zastawki mitralnej niż na rewaskularyzacji. Potrzebne są większe próby, w których wykorzystuje się badania żywotności z rezonansem magnetycznym serca lub tomografią emisyjną pozytronową.4 Prowadzone są również badania pomiaru tetheringu zastawki mitralnej i geometrii lewej komory, aby odpowiedzieć na to pytanie. Należy również podkreślić korzystny wkład beta-blokerów i resynchronizację serca w tym podejściu.16,17 W 2-letniej obserwacji znacznie wyższa częstość pooperacyjnej umiarkowanej lub ciężkiej niedomykalności mitralnej u pacjentów z grupy CABG nie przełożyło się na wyższe ryzyko zgonu niż u osób poddanych połączonej procedurze (10,6% i 10,0% , odpowiednio). Kilka dodatkowych zgonów miało miejsce w drugim roku w dwóch badanych grupach, a ogólna stopa zgonu była zgodna z wynikami, które zostały opublikowane wcześniej.18 Nie zaobserwowaliśmy również żadnych znaczących różnic w częstości występowania MACCE, ogólnych poważnych niepożądanych zdarzeń lub w szpitalu. readmisja, w tym readmisja sercowo-naczyniowa. Badania wykazały, że jedną z niekorzystnych konsekwencji utrzymującej się niedomykalności mitralnej jest pogorszenie niewydolności serca, 3 wynik obserwowany w badaniu CTSN z udziałem pacjentów z ciężką niedomykalnością niedokrwienną mitralną. W badaniu tym grupa, u której wykonano naprawę zastawki mitralnej, wykazała wyższe wskaźniki utrzymującej się niedomykalności zastawki mitralnej, niewydolności serca i readmisji sercowo-naczyniowej niż grupa, która uległa wymianie zastawki mitralnej.19 Jednakże wśród pacjentów z umiarkowaną niedomykalności mitralnej w naszym obecnym stanie W badaniu nie stwierdziliśmy nadmiernego ryzyka większej liczby pooperacyjnych zdarzeń niewydolności serca, wyniku, który prawdopodobnie można przypisać stosunkowo niewielkiemu odsetkowi (1%) pacjentów, którzy mieli progresję do ciężkiej niedomykalności mitralnej po 2 latach. Połączona procedura obejmowała bardziej skomplikowaną operację, co wiązało się z dłuższym czasem obejścia i zwiększonym ryzykiem embolizacji, co może wyjaśniać wyższy wskaźnik poważnych złożonych zdarzeń neurologicznych w tej grupie. Co więcej, nacięcie przedsionkowe, które jest wymagane do ekspozycji na zastawkę mitralną, mogło predysponować pacjentów do wystąpienia nadkomorowych zaburzeń rytmu serca i dodatkowego ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych.
Pomiary ogólnej jakości życia i objawów niewydolności serca uległy poprawie w dwóch badanych grupach. Zmiana w wyniku DASI, który rejestruje zgłaszane zdolności ćwiczeń fizycznych, również wykazała znaczną poprawę w obu grupach w ciągu pierwszych 12 miesięcy. Jednak w drugim roku wyniki dla obu grup różniły się, co wskazywało na ogólną poprawę średniej oceny DASI dla grupy złożonej. Obserwowana różnica między grupami w 24 miesiącu wyniosła 5,3 punktu, klinicznie znaczącą poprawę, która jest podobna w kierunku zwiększenia szczytowego zużycia tlenu przez mięsień sercowy odnotowanego w badaniu wysiłkowym po CABG i naprawie zastawki mitralnej, w porównaniu z samym CABG, który był odnotowano w mniejszym, randomizowanym badaniu z udziałem pacjentów z umiarkowaną niedomykalności mitralnej.7,20,21
Obecny proces ma kilka ograniczeń
[patrz też: gruczoł dokrewny, przychodnia batorego nowy sącz, allegro maszyny stolarskie ]