Kontrola częstości a kontrola rytmu migotania przedsionków po operacji kardiochirurgicznej czesc 4

Wśród tych pacjentów pooperacyjne migotanie przedsionków rozwinęło się w 695 (33,0%); 523 z tych pacjentów przeszło randomizację. Charakterystyka obu grup była podobna w punkcie wyjściowym (tabela 1). Średni wiek wynosił 68,8 . 9,1 lat, a 24% pacjentów stanowiły kobiety. Izolowane pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG) wykonano w około 40%, izolowaną operację zastawki w 40%, a obie procedury w 20%. Odsetek pacjentów, u których rozwinęło się pooperacyjne migotanie przedsionków, wynosił 28,1% wśród osób, które przeszły izolowane CABG, 33,7% spośród osób, które przeszły izolowaną operację zastawki, a 47,3% spośród tych, którzy przeszli połączone zabiegi. Tabela 2. Tabela 2. Przyczyny i czas nieprzestrzegania leczenia. Około 24% pacjentów w grupie kontrolnej rytmu nie ukończyło pełnego leczenia amiodaronem i otrzymywało leki beta-adrenolityczne, blokery kanału wapniowego lub obie te metody ( Tabela 2). Wśród pacjentów w grupie kontrolującej częstość występowania 26,7% otrzymywało kardiowersję amiodaronową lub kardiowersję bezpośrednią. Większość pacjentów, którzy przerwali lub zmienili terapię, zrobiło to z powodu określonych klinicznie przyczyn klinicznych (80,0% w grupie kontrolnej) i 64,5% w grupie kontrolnej z rytmem serca. Terminy takich zmian w terapii różniły się pomiędzy grupami, z większą liczbą pacjentów w grupie kontrolnej, niż w grupie kontrolnej rytmicznej, zmieniającej terapię podczas hospitalizacji wskaźnika (83% vs. 48%). Ogółem 60 pacjentów (11,5%) otrzymało kardiowersję prądem stałym (9,2% w grupie kontrolnej) i 13,8% w grupie kontrolnej rytmu).
Dni hospitalizacji
Tabela 3. Tabela 3. Hospitalizacja i ponowna hospitalizacja. Wynik pierwotny, liczba dni hospitalizacji z randomizacji do 60 dni, nie różnił się istotnie między grupą kontrolną a grupą kontrolną z rytmem (średnia, 6,4 dni i 7,0 dni, odpowiednio, mediana, 5,1 dni i 5,0 dni, odpowiednio, P = 0,76) (tabela 3). Średnia długość pobytu w hospitalizacji wskaźnika po randomizacji wynosiła 5,5 dnia w grupie kontrolnej i 5,8 dnia w grupie kontrolnej z rytmem (mediana 4,3 w każdej grupie, p = 0,88). Analiza wrażliwości w celu określenia wpływu nieprzestrzegania leczenia potwierdziła wyniki analizy zamiaru leczenia (p = 0,51 dla całkowitego pobytu w szpitalu, p = 0,72 dla hospitalizacji wskaźnikowej). (Szczegóły dotyczące analizy wrażliwości znajdują się w dodatkowym dodatku.) Gdy długość pobytu w hospitalizacji wskaźnika została skorygowana o gotowość do wyładowania na podstawie stanu migotania przedsionków, średnia długość pobytu wyniosła 5,0 dni w kontroli częstości rytmu serca. grupa i 5.2 w grupie kontrolnej z rytmem, z medianą 4,0 dni w każdej grupie (P = 0,99).
W okresie badania było 159 hospitalizacji, w tym wizyty w oddziałach ratunkowych, bez znaczącej różnicy między grupami w wysokości 100 pacjento-miesięcy (Tabela 3). Szybkość powrotu do przyczyn sercowo-naczyniowych wynosiła 6,8 na 100 pacjento-miesięcy w grupie kontrolnej i 8,1 na 100 pacjento-miesięcy w grupie kontrolnej rytmicznej (P = 0,48); wskaźniki readmisji w leczeniu migotania przedsionków wynosiły odpowiednio 2,6 i 3,9 na 100 pacjento-miesięcy (p = 0,27)
[przypisy: waga allegro, teona allegro, kiedy dzwoni nieznajomy cda ]