Medicare, Graduate Medical Education i nowe wytyczne dotyczące polityki

Od ponad dekady Kongres uchwalił przepisy, które znacząco zmieniły politykę, zgodnie z którą Medicare wspiera edukację medyczną absolwentów (GME). Teraz polityczne podstawy tego związku zaczynają stopniowo zmieniać się ponownie, a jeśli ten rozwój nabierze rozmachu, może to doprowadzić do większego wsparcia dla kształcenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i do bardziej ogólnej analizy sposobu wydawania tych środków Medicare GME. Ponieważ coraz więcej absolwentów szkół medycznych realizuje specjalizację z kontrolowalnym stylem życia i unika kariery w podstawowej opiece zdrowotnej, istnieją wyraźne oznaki, że Kongres będzie musiał stawić czoła nowym wymaganiom w zakresie badania płatności Medicare na rzecz szpitali nauczających. Chociaż siły napędzające większą specjalizację są o wiele potężniejsze niż jakiekolwiek potencjalne stopniowe zmiany w polityce federalnej, Komisja Doradcza ds. Płatności Medicare (MedPAC) zobowiązała się do dokładniejszego zbadania zagadnień związanych z siłą roboczą lekarzy, zwłaszcza w odniesieniu do zaopatrzenia w podstawowe usługi opiekuńcze i Wybory studentów medycyny i mieszkańców sprawiają, że ich specjalność zawodowa . Jako pierwszy krok, który odzwierciedlał obawy, w swoim najnowszym raporcie komisja zaleciła Kongresowi zwiększenie opłat Medicare dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w sposób neutralny pod względem budżetowym. Propozycja ta wywołała kontrowersje, ponieważ neutralność budżetowa oznacza, w ten czy inny sposób, że korekty opłat, które mają na celu nagradzanie lekarzy, którzy świadczą podstawowe usługi opiekuńcze, przekierowaliby pieniądze od praktyków, którzy tego nie robią – z których większość to specjaliści. W niniejszym raporcie omawiam kluczowe kwestie, które otaczają politykę GME w odniesieniu do Medicare i Medicaid. Kwestie te są nierozłącznie związane z rozważaniem szerszej kwestii: czy istnieje niedobór lekarzy, czy też wkrótce nastąpi, jak twierdzi akademicka społeczność medyczna i szereg innych zainteresowanych stron, a jeśli tak, to czy rząd powinien podjąć działania w celu zwiększenia podaż lekarzy lub wpływ na grupę specjalistów i specjalistów.3 Chociaż nie ma zgody co do kwestii zaopatrzenia lekarzy, adekwatność siły roboczej może stać się bardziej palącą kwestią, jeśli kolejna administracja dąży do rozszerzenia zasięgu na miliony nieubezpieczonych osób i odkrywa, że nie ma wystarczającej liczby lekarzy, pielęgniarek i pokrewnego personelu, którzy mogliby się nimi opiekować. Nowo ubezpieczeni w Massachusetts i kilku innych stanach już informowali, że mają problemy z umawianiem wizyt u lekarzy w niektórych lokalizacjach. 4,5 Instytut Medycyny ogłosił niedawno wyniki badania, które dokumentowało ostry niedobór geriatrów jako dziecka – populacja ludności zbliża się do emerytury.6
Długoterminowe zobowiązanie federalne do wspierania GME
W 1965 roku, kiedy Kongres uchwalił ustawodawstwo, które stworzyło Medicare, przypisano mu funkcje programowe, które wykraczają daleko poza jego podstawową misję polegającą na zapewnieniu ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionej populacji, która obecnie liczy 45 milionów osób starszych, niepełnosprawnych lub mających końcową fazę choroba nerek. Jedna z najważniejszych tych funkcji zapewnia znaczące wsparcie w szkoleniu nowych lekarzy poprzez programy GME, z których większość jest obsługiwana przez główne szpitale kliniczne. 7 W momencie uchwalenia Kongres zdecydował, że działalność edukacyjna w szpitalach lekcyjnych powinna być uważana za zwrot kosztów przez Medicare do momentu, gdy społeczność [ogół społeczeństwa] zobowiązuje się ponieść takie koszty edukacji w inny sposób. 8,9 Fast-forward 43 lata i pomimo prób poszerzenia wyraźnych źródeł wsparcia (od prywatnych ubezpieczycieli, na przykład) do szkolenia nowych lekarzy za pośrednictwem GME, nigdy nie stworzono polityki, aby osiągnąć ten cel w medycynie akademickiej
[patrz też: przychodnia batorego nowy sącz, ibufen forte dawkowanie, kardiomiopatia niedokrwienna ]