Zaawansowany czerniak leczony Vemurafenib AD 5

Wskaźnik stabilnej choroby wynosił 29% (u 38 ze 132 pacjentów, 95% CI, 21 do 37). Sześciu pacjentów nie miało ocen lub danych, których nie można było ocenić. Tylko 18 pacjentów (14%, 95% CI, 8 do 21) miało pierwotną chorobę postępującą (ryc. C w dodatkowym dodatku). Ogólny wskaźnik odpowiedzi na badanie wyniósł 57% (odpowiedź częściowa, 52% pacjentów, odpowiedź całkowita, 5%), co stanowi 83% zgodność z ocenami IRC. We wszystkich wstępnie zdefiniowanych podgrupach obejmujących więcej niż 25 pacjentów, ogólny odsetek odpowiedzi był większy niż 30%, osiągając docelową szybkość w protokole (Fig. D w dodatkowym dodatku). Pacjenci z poziomem LDH większym niż 1,5 razy powyżej górnej granicy prawidłowego zakresu mieli ogólny wskaźnik odpowiedzi 33% (15 z 46 pacjentów, 95% CI, 19 do 48) – najniższy wśród podgrup. Wśród 10 pacjentów z mutacjami BRAF V600K, 4 miało częściową odpowiedź, 3 miało stabilną chorobę, 2 miało postępującą chorobę, a miało dane, które nie mogły być ocenione. Rycina 2. Rycina 2. Razy odpowiedzi i postępy u 69 pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź. Spośród 70 pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź, u 69 pacjentów oceniano czas trwania odpowiedzi (1 pacjenta uznano za niezdolnego do oceny na czas trwania odpowiedzi ze względu na rozbieżne dane w momencie odcięcia danych).
Ryc. 3. Ryc. 3. Kaplan-Meier Estimates of Progression-free and Overall Survival. Przedstawiono odsetek pacjentów leczonych wemurafenibem z czasem przeżycia bez progresji (panel A) i przeżywalnością całkowitą (panel B). Linie przerywane wskazują median. Znaczniki znakowe wzdłuż krzywych reprezentują datę ostatniej oceny nowotworu przed czasem odcięcia danych wśród pacjentów z cenzurowanymi danymi bez progresji choroby lub śmierci.
Dwadzieścia trzy z 70 pacjentów z odpowiedzią miało utrzymaną odpowiedź w dniu odcięcia danych dotyczących skuteczności (1 lipca 2011 r.). Mediana czasu trwania odpowiedzi zgodnie z IRC wynosiła 6,7 miesiąca (95% CI, 5,6 do 8,6) (Figura 2). Większość obiektywnych odpowiedzi była widoczna w czasie pierwszego zestawu badań (tydzień 6), ale u niektórych pacjentów odpowiedzi nie pojawiały się, dopóki pacjent nie otrzymał leku przez ponad 6 miesięcy. Trzydziestu trzech spośród 132 pacjentów (25%) było wolnych od progresji w momencie odcięcia danych. Mediana przeżycia wolnego od progresji, oceniana przez IRC, wynosiła 6,8 miesiąca (95% CI, 5,6 do 8,1). 6-miesięczny wskaźnik przeżycia bez progresji wynosił 56% (95% CI, 47 do 64) (ryc. 3A).
Spośród 132 pacjentów włączonych do badania 62 (47%) było aktywnych od lipca 2011 r., A mediana całkowitego przeżycia wyniosła 15,9 miesiąca (95% CI, 11,6 do 18,3) (ryc. 3B). Całkowity czas przeżycia po 6 miesiącach wynosił 77% (95% CI, 70 do 85), 58% po 12 miesiącach (95% CI, 49 do 67), a szacunkowo wynosił 43% po 18 miesiącach (95% CI, 33 do 53)
[więcej w: waga allegro, kardiomiopatia niedokrwienna, profimed goleniów ]